7 ข้อปฎิบัติ สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม

7 ข้อปฎิบัติ ธุรกิจเพื่อสังคม

1. มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดปัญหาด้านใดด้านหนึ่งในสังคม
ธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดความยากจนในสังคม หรือปัญหาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในสังคม เช่น ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านสุขภาพสุขอนามัย ปัญหาในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม ที่กำลังคุกคามสังคมนั้นอยู่

2. มีความยั่งยืนในสถานะทางการเงินและสถานะทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจะต้องดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนทั้งในด้านสถานะทางการเงินและสถานะทางเศรษฐกิจ

3. ผู้ลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจจะได้ผลตอบแทนเท่ากับเงินที่ลงทุนไปเท่านั้น โดยจะไม่ได้รับเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากธุรกิจมากไปกว่าเงินลงทุน

4. กำไรที่เกิดจากธุรกิจจะถูกนำไปลงทุนต่อหรือใช้สร้างธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมาใหม่เพื่อขยายผลให้กว้างขึ้น เมื่อธุรกิจจ่ายคืนเงินที่นำมาลงทุนให้กับเจ้าของหรือผู้ลงทุนไปแล้ว กำไรที่เกิดจากธุรกิจหลังจากนั้น จะเก็บไว้ในธุรกิจสำหรับใช้ในการขยายกิจการหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ

5. ธุรกิจจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

6. พนักงานหรือผู้ร่วมงานของธุรกิจได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ามาตรฐานในอุตสาหกรรม

7. ทำอย่างมีความสุข