NEWS & UPDATE

TOP PROJECT 2018

HIGHTLIGHT CLIP

COACHES

“ผู้บริหารหนุ่มที่มีความตั้งใจนำทีมด้วยจริยธรรม”Read More
“ที่ปรึกษาเพื่อสังคม ผู้พัฒนาชุมชนฐานราก”Read More
``ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง``
“พิธีกรรายการดังที่พร้อมอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะสร้างผู้นำทางธุรกิจแห่งอนาคต”Read More

ABOUT C asean

C asean คือกิจการเพื่อสังคม โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน โดยมีพันธกิจหลัก คือ
  1. สร้างฐานองค์ความรู้ในอาเซียนทางด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม
  2. สร้างเครือข่ายและกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี และ
  3. เป็นพื้นที่เปิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันแนวคิดระหว่างคนรุ่นใหม่และการเชื่อมต่อประสบการณ์จากภาคเอกชน รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน