C asean จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium

บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเสวนาให้ความรู้เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ปี 2030 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ C asean อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวในการเสวนาว่า “ในการดำเนินงานของ ไทยเบฟ สามารถนำเรื่องของความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งการสื่อสารในองค์กรนั้นถือเป็นเรื่องท้าทายของทุกองค์กรอยู่แล้ว การที่จะให้เกิดการยอมรับของบุคลากรภายในไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา สำหรับไทยเบฟ กระบวนการสื่อสารเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ ซึ่งจะย้อนกลับมาถึงการตระหนักรู้ ที่จะให้เราได้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาเพื่อต่อยอดอย่างยั่งยืนได้ ทั้งหมดล้วนเกิดจากความเข้าใจในกระบวนการเดียวกัน อาจดูเหมือนว่าความเข้าใจร่วมกันนั้นสำหรับองค์กรอื่นๆ อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก แต่เราต้องทำด้วยความต่อเนื่องไม่มีขาดช่วง รวมถึงการที่เราเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้กับแนวคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันภายในองค์กร และได้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด และนำเอาแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ในส่วนของ Sustainability Program เป็นเรื่องของการทำงานในรูปแบบของศูนย์รวม การที่คนตัวคนเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ ไทยเบฟ จึงตระหนักถึงการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงได้มีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ที่ดีและไม่ดี และหาจุดที่อยู่ตรงกลางของการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สะท้อนถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อสังคม แล้วเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงองค์กรก็สามารถที่จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความยั่งยืนเช่นกัน”

ที่มา: http://www.thaibev.com/th08/detailnews.aspx?ngID=71379&tngID=1
Related Posts
Leave a Reply