BANANA LAND
#TeamJeremiah

คุณลักขณา แสงบุ่งค้อ

เกษตรกร | อายุ 35 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

ท่องเที่ยวชุมชนกับเรื่องราวกล้วยๆ

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

คุณลักขณา แสนบุ่งค้อ เป็นหนึ่งในเยาวชนตัวอย่างของจังหวัดเลย เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจของเธอในการทำ Banana Land เธอมักเล่าเรื่องราวของสภาเยาวชนในบ้านเกิดของเธอ เมื่อย้อนกลับไปถึงสมัยเธอเป็นประธานกลุ่มฯ คุณลักขณาได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนหลายคนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยคือ ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นจากการที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานในตัวเมือง ด้วยความหวังที่จะแก้ไขปัญหานี้ เด็ก ๆ ได้จัดตั้งกลุ่มชวนน้องอ้อมถวายพ่อหลวง ที่ใช้แนวทางของการออม 4 ด้าน ออมเงิน ออมบ้าน ออมเด็ก และ ออมเวลา เพื่อที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงมองหาทรัพยากรที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว แล้วพบว่าในชุมชนมีกล้วยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะทำขนมเพื่อสุขภาพโดยใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบ และตั้งชื่อให้ว่า Banana Stick และ Banana Snack ภายใต้แบรนด์ Banana Family

จากการพัฒนาแบรนด์ Banana Family คุณลักขณา ได้เริ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมากมาย ผู้คนจากทั่วประเทศเริ่มให้การสนับสนุนแนวคิดของเธอ ด้วยความตระหนักว่าเธอสามารถขยายผลกระทบเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนขนาดใหญ่ คุณลักขณาจึงได้มุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรและยั่งยืน เพื่อทำให้อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวคิดสร้างสรรค์ว่า “Banana Land ดินแดนกล้วย กล้วย”

NEWS

CLIPS

PHOTOS