ทีม Novy Drone

ธุรกิจที่นำเสนอ

ฝูง Drone สร้างฝนเทียมในพื้นที่แห้งแล้ง

OUR STORY

CLIPS