ทีม Suphanburi Waste Revolution

– แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี

ธุรกิจที่นำเสนอ

โครงการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก โดย วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี

OUR STORY

โครงการผลิตเชื้อเพลิงเหลว จากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

แนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีและศูนย์การเรียนรู้จัดอบรมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตั้งอยู่ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้เล็งปัญหาโทษภัยและอันตรายของขยะ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคสังคมและชุมชนอันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงปัญหา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ตั้งแต่ต้นทาง โดยการช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภท แล้วนำกลับมาใช้ให้ประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการ “ขุดทองจากกองขยะ เท่ากับปฏิวัติสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ส่วนมหาวิทยาลัยจุฬา ได้นำงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน โดยนำเอาเศษถุงพลาสติก หลอด ฝาขวด มาผ่านกระบวนการหลอมอัดอากาศด้วยเครื่องไพโรไลซีส เพื่อแปรรูปขยะพลาสติกให้มีมูลค่าเพิ่ม เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำมัน โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการรวมตัวของสมาชิกระดมทุนในการดำเนินการติดตั้งเครื่องไพโรไลซีส และนำขยะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันราคาถูก เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร แทนการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลได้เป็นอย่างดี

CLIPS