ทีม Hmong Cyber – ม้ง ไซเบอร์

ธุรกิจที่นำเสนอ

Platform พัฒนาเยาวชนชาติพันธุ์ และชายขอบ ที่มีความเหลื่อมล้ำโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการขับเคลื่อน

OUR STORY

  • Innovative Process ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างรายได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่น
  • Hmong Cyber Boot camp แคมป์สอนทักษะอาชีพสมัยใหม่ โดยลูกค้าจากในเมืองจ่ายเงินมาเรียนกับ Influencer Icon และเยาวชนม้งได้เรียนฟรีไปด้วย
  • Hmong Cyber Adventure and Festival เทศกาลท่องเที่ยว งานอาหารและดนตรีชาติพันธุ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมา สร้างเศรษฐกิจในชุมชน และเยาวชนนําทักษะที่เรียนมาสร้างรายได้

CLIPS