ทีม Bangkok Rooftop Farming

ธุรกิจที่นำเสนอ

ฟาร์มจากขยะอาหารบนดาดฟ้าอาคาร

OUR STORY

บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด(กิจการเพื่อสังคม) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาโมเดลการสร้างฟาร์มสมัยใหม่ในเมือง (Urban Modern Farm) โดยต่อยอดพัฒนาจาก Prototype โมเดลธุรกิจด้วยหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน จาก โครงการ “นครนวัตกรรมสีเขียวแห่งการแปลงเศษอาหารเป็นฟาร์มผักกลางเมือง”  ในปี 2562 โดย ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน และ สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (The NETWORK)  (องค์กรไม่แสวงหากำไร)  จากการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) มีภาระกิจในการพัฒนาโมเดลธุรกิจฟาร์มบนดาดฟ้าที่เป็นโมเดลธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นโซลูชั่นใหม่และสร้างไลฟสไตล์ใหม่ให้คนเมือง (Rooftop Farm Circular Business-Closed Loop Business) ในปี 2563 มีความคาดหวังว่าจะเกิดธุรกิจนี้บนดาดฟ้า ถนนพญาไท พหลโยธิน และ วิภาวดีรังสิต อย่างน้อย 5-7 ฟาร์มดาดฟ้า


Pain points: เมื่อคนเมืองเป็นผู้บริโภคสุดท้าย ก่อนที่ของที่เหลือที่กลายเป็นขยะ จะไปสุ่จุดฝั่งกลม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562 มีจำนวนมหาศาลมากถึง 118,000 ตัน/ปี ซึ่งในแต่ละปี กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณถึง 3,000 ล้านบาท จัดการและในประเทศไทยมีขยะสูงถึง 76,000 ล้านตัน/ปี ในจำนวนนี้จะเศษอาหารถึง 55% ในที่เหลือ 45% ที่แยก เศษอาหาร ออกหมดแล้ว จะทำให้เกิดการแยกขยะพลาสติกออกได้อย่างง่ายขึ้น  ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ และ นำมารีไซเคิล ได้ถึง 30%   และเหลือเพียง 15% ไปสู่จุดฝั่งกลบ

Bangkok Rooftop Farming – โซลูชั่นใหม่ของคนเมือง

Model ธุรกิจ ฟาร์มบนดาดฟ้า (Rooftop Farm Circular Business-Closed Loop Business)  คือการสร้างโซลูชั่นที่สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมือง  นอกจากคนกรุงเทพฯ โดยทำให้ธุรกิจฟาร์มดาดฟ้า ตั้งแต่การจัดการขยะเศษอาหาร นำเศษอาหารมาแปลงเป็นวัสดุปรุงดิน บริหารจัดการนำมาใข้ในการจัดการฟาร์ม ผักไร้สารพิษ และ สร้างตลาดจากจุดกำเนิดลดการขนส่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราปลูกและสร้างระบบนิเวศน์สำหรับเมืองนวัตกรรมเมืองสีเขียว ผ่านการริเริ่มสร้างชุมชนเมืองสีเขียวในอาคารของคุณในรูปแบบฟาร์มดาดฟ้าสมัยใหม่ด้วยการสร้างโมเดลธุรกิจด้วยหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน

Product Brand : Wastegetable


พันธกิจ (Missions)

  1. บริหารจัดการเศษอาหารให้คืนธาตุอาหารจากเศษอาหารที่เราเหลือทิ้ง
  2. ออกแบบฟาร์มอินทรีย์ที่ทันสมัยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. พัฒนาเกษตรกรเมืองและฝึกฝนทุกคนที่อยู่เมืองว่าทุกคนเลือกจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  4. พัฒนาตลาดเกษตรอาหารปลอดภัยเล็กๆ จากจุดกำเนิดในเมือง
  5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด

โซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจ : ธุรกิจเพื่อสังคม

ในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงไปสู่การจัดระเบียบใหม่ ภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆ และที่เข้ามาแล้วจนทำให้ความไม่แน่นอน ความาไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันและธรรมชาติต่อไปอย่างไร ฟาร์มดาดฟ้าเพื่อสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ จะเป็นโซลูชั่นหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจได้ลงทุนทำงานเพื่อสังคมแต่ยังได้ผลตอบแทนเพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมนี้มีความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นการลงทุนทำกิจกรรมครั้งเดียวแล้วจบไป โซลูชั่นของเราช่วยให้ธุรกิจของท่านได้ร่วมสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ซึ่งธุรกิจสามารถนำผลที่ได้จากการจัดการเศษอาหาร การจัดการพลาสติก การสร้างเศรษฐกิจการสร้างอาชีพ การสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และ องค์กรภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของความพยายามที่จะช่วยกันต่อสู้ภาวะโลกร้อน และการแสดงอออกซึ่งความรับผิดขอบต่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

โดยทั้งหมดนี้ภาคธุรกิจที่สร้างธุรกิจนี้ร่วมกันกับเราสามารถนำผลที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ไปเขียนรายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จึงมีความสำคัญมากขึ้น เพราะมีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทางการเงินและสามารถสะท้อนได้ว่าธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว

 

CLIPS