Heartist
#TeamJeremiah

คุณ วริศรุตา ไม้สังข์

ธุรกิจที่นำเสนอ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอจากการบำบัดโดยบุคคลพิเศษ

OUR STORY

Heartist คือแบรนด์กระเป๋าผ้าเพื่อสังคมที่ก่อตั้งโดยคุณ วริศรุตา ไม้สังข์ อายุ 28 ปี โดยแนวคิดการทำธุรกิจนี้เกิดจากการที่คุณวริศรุตามองเห็นว่าบุคคลพิเศษ (เด็กและผู้ใหญ่) ขาดแคลนรายได้ ไม่มีกิจกรรมที่เหมาะสมให้เข้าร่วม และขาดการรับรู้หรือยอมรับในสังคมวงกว้าง จึงมีแนวคิดทำธุรกิจที่

1.นำผ้าทอจากกลุ่มบุคคลพิเศษมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกระเป๋าถือ รองเท้า ผ้าพันคอ และเสื้อผ้า โดยผ้าทอที่นำมาผลิตสินค้าเกิดจากกิจกรรมทอผ้าเพื่อบำบัดบุคคลพิเศษ

2.ทำ Workshop กิจกรรมทอผ้าบำบัดบุคคลพิเศษ

3.ทำผ้าทอเป็น materials ส่งขาย

 

ปัจจุบัน สังคมไทยมีผู้เป็นบุคคลพิเศษที่ต้องได้รับการบำบัดอยู่จำนวนมาก แต่ยังขาดกิจกรรมที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง คุณวริศรุตาจึงอยากทำให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมบำบัดขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ โดยนำกิจกรรมการทอผ้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบำบัด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษด้วย รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ให้คนในสังคมเห็นว่า กลุ่มคนพิเศษสามารถประกอบอาชีพได้

 

แผนงานที่หวังไว้ คุณวริศรุตากล่าวว่า อยากนำงบประมาณส่วนนี้ไปสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจ และกลุ่มคนพิเศษ รวมถึงเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และทำให้เกิดการจ้างงานที่ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น

CLIPS