PHUMI
#TeamJeremiah

คุณวีระยุทธ รักษายศ

พนักงานขาย | อายุ 28 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

ผ้าไหมพุมเรียง

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

ตั้งแต่อดีตความรู้การทอผ้าไหมพุมเรียงได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยคนในชุมชนจะสอนวิธีการทอผ้าไหมให้แก่เด็ก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เมื่อถึงเวลาแต่งงาน ผู้หญิงบ้านพุมเรียงแต่ละคนคาดก็จะใช้ผ้าที่ตนเองทอขึ้นสำหรับพิธีสำคัญ เป็นเวลานานที่ผ้าไหมพุมเรียงนี้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันคงเหลือชาวบ้านเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังมีความรู้ในการทอผ้าไหมพุมเรียง

คุณวีระยุทธ รักษายศ เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตระหนักถึงการค่อย ๆ เลือนหายของภูมิป้ญญาท้องถิ่น จึงมองหาวิธีที่จะอนุรักษ์ความรู้ในการทอผ้าไหมพุมเรียงไว้ เพราะยังระลึกถึงความรู้สึกนุ่มนวล สบายมือในยามที่นิ้วมือของเขาสัมผัสผ้าไหมผืนหนึ่งตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ ไว้ในใจเสมอมา  จนถึงวันนี้ ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เขามองหาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านของเขา เพื่อจะส่งต่อความรู้ในการทอผ้าไหมพุมเรียงไปยังคนรุ่นต่อไป

CLIPS

PHOTOS