KHAO SAN
#TeamTongjai

คุณอังกูร บุรินทร์

วิศวกร | อายุ 39 ปี

ธุรกิจที่นำเสนอ

หลอดจากซังข้าว

UN SDG ที่ต้องการตอบโจทย์

OUR STORY

จากประสบการณ์ที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทผลิตเครื่องแยกขยะอัตโนมัติ คุณอังกูร บุรินทร์ชาติ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะปัญหาต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดจากหลอดพลาสติก จากการศึกษาของคุณอังกูร ประเทศไทยใช้หลอดพลาสติกเป็นจำนวนกว่า 13.5 ตันต่อวัน ซึ่งครึ่งหนึ่งจะถูกทิ้งลงสู่ทะเล ในขณะที่มีการเริ่มใช้หลอดเครื่องดื่มที่ทำจากวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ เช่นกระดาษและไม้ไผ่ คุณอังกูรจึงเกิดแนวคิดที่จะนำฟางข้าวมาทำเป็นหลอด เพื่อแก้ปัญหาพลาสติกของโลก รวมไปถึงการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร ซึ่งหลอดดูดน้ำที่ทำจากซังข้าวมีคุณสมบัติและความแข็งแรงคงทนกว่าหลอดจากวัสดุทดแทนอื่น ๆ รวมถึงหลอดที่คุณอังกูรคิดค้นขึ้นมาใช้เฉพาะซังข้าวจากนาข้าวออแกนิค 100% เท่านั้น จึงปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

CLIPS

PHOTOS