รอพบกับ Coach ทั้ง 5 ในเดือนกันยายนนี้

“แร็ปเปอร์ 4.0 ต้องเข้าใจ และเข้าถึง”Read More

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต้องใจ ธนะชานันท์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ผู้ก่อตั้งเว็บไซท์ Talad.com

รศ.ดร. กฤษติกา  คงสมพงษ์

นักจัดรายการโทรทัศน์